Lefland

Lefland

Voor de begeleiding van vermoedelijke hoogbegaafde leerlingen werken we intensief samen in de wijk. Deze samenwerking is enerzijds gericht op het versterken van het aanbod op de eigen school. Daarnaast werken we met een wijkgerichte ontmoetingsdag.

In de begeleiding van begaafde leerlingen werken we met verschillende ondersteuningsniveaus.  Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling kiezen we voor de juiste ondersteuning.  

 

Versterken aanbod op de eigen school

Voor leerlingen die dit nodig hebben wordt compacten en verrijken/verdiepen van de leerstof ingezet. Als er meer nodig is maken we gebruik van Lefland. Lefland is een interne voorziening om tegemoet te komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen binnen onze school. We vinden het belangrijk dat ontwikkelingsgelijken elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De leerlingen komen hiervoor 1 dagdeel per week bij elkaar en werken dan meestal aan gezamenlijke projecten waarbij onderzoekend leren een grote rol speelt. We dagen deze leerlingen uit op zowel intellectueel, sociaal-emotioneel als creatief gebied. Tijdens deze bijeenkomsten is veel aandacht voor de zijnskenmerken van begaafdheid en wordt gewerkt aan een growth mindset. Aan de hand van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafde leerlingen (DHH) wordt bekeken of een kind in aanmerking komt voor deelname aan Lefland.

 

Wijkgerichte ontmoetingsdag                                                                                                                       

Als de ondersteuningsvraag van de leerling breder ligt of groter is dan het aanbod binnen onze eigen school maken we gebruik van de wijkgerichte ontmoetingsdag. Tijdens deze ontmoetingsdag waarbij ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen elkaar 1 dag per week ontmoeten onder begeleiding van een begaafdheidsexpert staan vaardigheidsdoelen centraal. Bij vaardigheidsdoelen denken wij aan: leervaardigheden, executieve vaardigheden, hogere denkvaardigheden, levensvaardigheden en sociale vaardigheden.


__________________________________________________________________________________

Wijkgerichte ontmoetingsdag Xpeers

Wijkgerichte ontmoetingsdag Xpeers is een samenwerking tussen alle basisscholen in de Reeshof.
Vanuit het de gedachte "In De Buurt Gebeurt Het" is dit initiatief ontstaan. De naam “Xpeers” staat voor experimenteren, peers, executieve functies en expert worden van jezelf. Eén dag in de week vormen deze leerlingen, met kenmerken van hoogbegaafdheid, een groep. Samen werken zij aan uitdagende projecten en activiteiten. Tijdens deze ontmoetingsdag worden deze leerlingen cognitief en sociaal-emotioneel uitgedaagd, zodat ze meer actief en betrokken aan het leren zijn. Ze werken aan persoonlijke leerdoelen gericht op vaardigheden en executieve functies. Ons aanbod staat in het teken van 'liefdevol frustreren' door onderzoek te doen, filosoferen, aanbieden vreemde taal, werken aan mindset, etc.

Doelen:
• Ontmoeting van gelijkgestemden in de wijk, werken in peergroepen.
• Het kind centraal; erkenning voor wie je bent.
• Creëren van een rijke/ stimulerende leeromgeving.
• Verbinding, samenwerking, versterking en uitwisseling binnen en buiten de wijk.
• Uitdaging bieden passend bij de ondersteuningsvragen van de leerling.
• Elkaar fysiek ontmoeten, maar ook digitaal.
• Sociale contacten binnen de wijk.
• Duidelijke, structurele (vroeg) signalering.
• Passend aanbod op de verschillende scholen.

Voor wie?
• De leerling zit in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8 van het primair onderwijs.
• Onderwijsbehoefte: leren met ontwikkelingsgelijken en een onderwijs aanbod dat aansluit op het anders denken, anders voelen en de autonomie.
• Leerdoelen: de leerling heeft baat bij de vastgestelde leerdoelen van de wijkgerichte ontmoetingsdag.
• Geen aantoonbaar ernstige gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen. De leerling behoort tot één van de volgende profielen van begaafdheid (Betts & Neihart): zelfsturend autonoom, aangepast succesvol, creatief uitdagend, onderduikend (onderpresterend) of de twice-exceptional leerling met het leerprobleem dyslexie / dyscalculie.
• Aantoonbaar (diagnoses) of een hoog vermoeden van (signalering/vragenlijsten): een hoge creativiteit, hoge taakgerichtheid, een hoge mate van gevoeligheid, perfectionisme, groot rechtvaardigheidsgevoel, een kritische instelling, gedrevenheid, nieuwsgierigheid en autonomie in minimaal één setting (school, thuis en/of bij peers).
• Score LOVS toetsen I of II score rekenen en begrijpend lezen. Let op: indien helder is dat de leerling behoort tot het onderduikend / onderpresterend begaafdheidsprofiel dan zijn de scores van ondergeschikt belang.
• Methode gebonden toetsen: 80% of meer goed van elke opgave. Let op: indien helder is dat de leerling behoort tot het onderduikend / onderpresterend begaafdheidsprofiel dan zijn de scores van ondergeschikt belang.

Door wie?
Dit initiatief is in schooljaar 2018-2019 ontstaan doordat intern begeleiders uit de Reeshof verschillende leerlingen hadden met eenzelfde ondersteuningsvraag. Leerlingen misten het contact met peers en werden ondanks vele aanpassingen in de klas nog onvoldoende uitgedaagd. Door deze leerlingen te clusteren en één dag in de week samen te laten komen, ontmoeten zij peers en door allerlei experimenten kunnen we hen de juiste uitdaging bieden. Vanuit peers en experimenteren is dan ook de naam "Xpeers" geboren.

Daniëlle Goos, Desirée van de Ven en Maartje van Geloven zijn leerkrachten van de Xpeers. Alle leerkrachten van de Xpeers hebben specialisatie op het gebied van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid.

Wat mag je van Xpeers verwachten?
• Een duurzaam plan voor de toekomst, wat steeds in beweging zal blijven.
• Passend onderwijs in de wijk.
• Prachtig programma op dinsdag voor de leerlingen.
• Begeleiding van de leerling op de thuisscholen.
• Klankbord/ koffiemomentjes met ouders.
• Organiseren van intervisie momenten tussen leerkrachten.
• Uitbreiding van expertise op de thuisscholen.
• Verbindende factor tussen de vele verschillende partijen.

Meer weten: Xpeers (webnode.nl