Onze cijfers

Onze school in cijfers

Wanneer u precies wilt weten hoe onze school cijfermatig in elkaar zit, kunt u dat hier bekijken›

Resultaten van onze kinderen

De ontwikkeling van alle leerlingen wordt nauwgezet gevolgd. Daarvoor gebruiken wij de leerlingvolgsystemen ParnasSys, KIJK! voor kleuters en het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem ZIEN!   

Regelmatig worden methode gebonden toetsen afgenomen. Twee keer per jaar doen onze leerlingen mee aan de landelijk genormeerde Boom LVS toetsen voor rekenen, taal en spelling.
Met behulp van deze toetsuitslagen kunnen we zien welke vooruitgang kinderen hebben gemaakt en kunnen we hen vergelijken met leeftijdsgenoten in Nederland. Tevens kunnen we kijken naar groeps- en schoolgemiddelden en ons handelen daarop afstemmen.

De centrale eindtoets

Ieder jaar nemen de kinderen van groep 8 deel aan de centrale eindtoets. Vanaf 2016 nemen wij deel aan de digitale adaptieve eindtoets ROUTE 8. De cijfers geven ons inzicht, hoe de resultaten van onze school zich verhouden tot de andere scholen in Nederland. In onderstaande grafiek kunt u zien hoe dit schoolgemiddelde zich ontwikkelde ten opzichte van het landelijke gemiddelde.
In 2020 zijn de toetsen niet afgenomen vanwege de situatie rondom het coronavirus.

Gemiddelde: 2018 2019 2020
Landelijk    204.5    x
School 203.9 204.8    x

Een centrale eindtoets meet alleen resultaten op gebied van taal, rekenen en informatieverwerking. Zaken als werkhouding, zelfstandigheid, welbevinden en creativiteit komen in deze cijfers niet tot uitdrukking.

 

Hoe stromen onze leerlingen uit

Uitstroom naar speciale scholen voor basisonderwijs.

Schooljaar 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Aantal kinderen

 2  2 2

 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2019 - 2020

Niveau Aantal leerlingen
VSO 0
Praktijkonderwijs 0
vmbo basis/kader 6
vmbo gemengd/theoretisch 7
vmbo theoretisch 2
vmbo theoretisch/havo 6
havo 5
havo/vwo 2
vwo 2