Parelklas

De Parelklas

De Parelklas is een voorziening binnen onze school bedoeld voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het IQ van deze leerlingen ligt tussen de 35 en 60, waarbij er geen sprake is van een bijkomende problematiek. De Parelklas geeft invulling aan passend onderwijs aan leerlingen, die aangewezen zijn op zeer speciale hulp in een door ouders gewenste en meer thuisnabije situatie. De Parelklas biedt aan deze kinderen optimale ontplooiingskansen in een veilige, uitdagende en thuisnabije omgeving. Door een integrale aanpak van onderwijs en zorg worden de mogelijkheden van kinderen optimaal benut en wordt de sociale cohesie in de school en in de wijk bevorderd.

Leerlingen kunnen vanaf de kleuterleeftijd geplaatst worden in de Parelklas die ongeveer 10 tot hoogstens 12 leerlingen telt. De Parelklas is de basisgroep van het kind en van daaruit neemt het kind deel aan activiteiten in zijn integratieklas. Dat is een reguliere groep met leeftijdsgenootjes of met leerlingen die op eenzelfde niveau werken. De leerling integreert in één groep en de integratieactiviteiten vinden plaats volgens een vast rooster. Deze integratieklas is gedurende de gehele schooltijd dezelfde. De leerkracht van de integratieklas en de Parelklas stemmen in overleg af wanneer en op welke momenten integratie mogelijk is. Dit is sterk afhankelijk van de individuele mogelijkheden van het kind en de integratieklas. Aan de integratie ligt een duidelijk plan ten grondslag. Hierdoor wordt een duidelijk en voorspelbaar schoolklimaat gecreëerd, waarbinnen leerlingen met hun eigen mogelijkheden maximale resultaten kunnen halen. Voor een juiste expertise wordt gebruik gemaakt van ondersteuning door ZML De Bodde en ambulant begeleiders vanuit Plein 013.

Het motto van De Wegwijzer "Sfeervol en kansrijk", komt duidelijk naar voren in onze Parelklas die wordt gekenmerkt door veel individuele aandacht, gegeven door een gespecialiseerde groepsleerkracht in samenwerking met een onderwijsassistente. Alle kinderen krijgen volop kansen om zich in een veilige, vertrouwde en sfeervolle omgeving op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te ontwikkelen. Zo is er voor ieder kind een eigen ontwikkelingsperspectief waarin de onderwijsbehoeften, de ondersteuningsbehoeften en de doelen waaraan gewerkt wordt, uitgewerkt zijn. Om al onze leerlingen de verbondenheid met de Parelklas te laten ervaren, vindt ook omgekeerde integratie plaats. Kinderen uit de reguliere groepen nemen dan deel aan activiteiten in de Parelklas.

Bekijk hier de folder van de Parelklas