Samenwerking met ouders

Van ouderparticipatie naar educatief partnerschap.
 

Ouders en school, partners in onderwijs en opvoeding.

In het verleden was er een duidelijke taakverdeling tussen ouders en school. School was verantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding. Ouders kwamen op school om te helpen, er was meestal sprake van ouderparticipatie. In de laatste jaren vindt er geleidelijk aan een verschuiving plaats naar educatief partnerschap. Dat wil zeggen dat opvoeding en onderwijs, oftewel educatie, steeds meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school wordt gezien. Natuurlijk blijft het zo dat de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school is eindverantwoordelijk voor het onderwijs maar school en ouders voelen steeds meer een gemeenschappelijke inspanningsverplichting. Zij streven namelijk hetzelfde doel na: beiden willen optimale voorwaarden creëren voor het leren en de ontwikkeling van het kind.

Voorbeelden van educatief partnerschap.

Wanneer we naar onze school kijken dan zien we dat er stappen gezet worden richting educatief partnerschap. Mooie voorbeelden hiervan zijn de kennismakingsgesprekken waarin ouders en kinderen met de leerkracht in gesprek gaan om elkaar te leren kennen en de kind-ouder-leerkracht gesprekken waarin gekeken wordt naar de ontwikkeling die kinderen doormaken en waarin samen nieuwe doelen gesteld worden. We zien ook steeds vaker dat ouders niet alleen meehelpen in de school maar dat zij daadwerkelijk een bijdrage leveren aan ons onderwijs door bijvoorbeeld het geven van informatieve workshops of door het bieden van “stageplekken” aan de kinderen.

De ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen van De Wegwijzer. Deze ouders dragen zorg voor de organisatie van diverse activiteiten, zoals de avondvierdaagse, Carnaval, Kerstmis, Pasen, de schoolreis, Sinterklaas enzovoorts.
Elke activiteit kent een werkgroep met 2 tot 3 ouders aangevuld met 1 of 2 leerkrachten. Samen zorgen zij voor de uitwerking en de organisatie. Als het nodig is wordt door de werkgroep hulp gevraagd aan de overige  ouders van de school.

E-mail: or.dewegwijzer.tilburg@gmail.com

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

‚ÄčIlse Heesbeen-Kristelijn (Damian groep 6-7)
Elena Gareifulina (Arina groep 4)
Michelle Assouw (Tygo en Noah groep 4)
Marcella Marijnissen (Lynn groep 3b)
Susanne van Loon (Steff groep 4)
Charlotte van Gils (Daphne groep 3)
Sylvie Niebourg (Jacey groep 1-2a)
Elise van Dongen ( Matthijs uit groep 3a)
Ursula Meijers
Linda van Iersel 
 
 

De medezeggenschapsraad

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De medezeggenschapsraad van De Wegwijzer bestaat uit een vertegenwoordiging van drie ouders en een vertegenwoordiging van drie leerkrachten. Deze worden gekozen voor drie jaar. Ieder jaar vinden er verkiezingen plaats voor een deel van de raad.

Het is voor de school van uw kind(eren) van belang dat de MR op een goede manier kan functioneren. Uw bijdrage en/of vragen worden zeer op prijs gesteld. Leden van de MR kunt u op school aanspreken of mailen naar: wegwijzermr@gmail.com

Onderstaand een overzicht van de betrokken personen in de medezeggenschapsraad.

 

Namens de ouders: Namens het team:
Bart de Cock (voorzitter)
Amber Schaapveld
Jonneke Gelissen - Nijman (secretaris)
Chantal Kieft
Max Koijen
Verdyne de Windt
 

Het jaarverslag MR 2021-2022 kunt u hier teruglezen.

Mededelingen vanuit de MR:

April 2023 (PDF)
December 2022 (PDF)
April 2022 (PDF)
Januari 2022 (PDF)
November 2021 (PDF)
Juli 2021 (PDF)
Maart 2021 (PDF)
Januari 2021 (PDF)
November 2020 (PDF)
Juni 2020 (PDF)
April 2020 (PDF)


Overblijven en surveilleren

Alle kinderen kunnen op school overblijven. Zij eten de van thuis meegebrachte gezonde lunch in de vertrouwde sfeer van hun eigen lokaal en in aanwezigheid van hun klasgenootjes en de leerkracht. Er wordt een vergoeding in rekening gebracht voor melk of thee, spelmaterialen, handdoekjes en voor de surveillance door de overblijfkrachten. De overblijfkrachten surveilleren in het halve uur dat de kinderen in de middagpauze buiten spelen. Zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

De medezeggenschapsraad houdt toezicht op de hoogte en de besteding van de overblijfgelden.